Likvidácia azbestu

Úvod  /  Likvidácia azbestu

Poskytujeme komplexné riešenie azbestového nebezpečenstva

  • likvidácia azbestu
  • vypracovanie projektu na likvidáciu azbestu
  • kompletné legislatívne zastupovanie
  • stabilizácia odpadu a likvidácia
  • kontrolné merania a záverečná správa

Pre túto špeciánu činnost sme vybavení potrebnou technológiou, znalosťami, skúsenosťami a nevyhnutnou licenciou.

Našu odbornosť a skúsenosti potvrdzuje aj množstvo úspešne zrealizovaných projektov.

Súčasná legislatíva stanovuje podmienky pre prácu s azbestom, ktorou sa chránia nielen pracovníci, ale aj okolie stavby a následne užívatelia objektov.


© 2002 - 2020